NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...

 

 

Grupa Odnowy Sołectwa Aniołowo to kilkanaście osób spośród Rady Sołeckiej, przedstawicieli wszystkich organizacji działających we wsi a także aktywni mieszkańcy. Przewodzi jej lider w osobie sołtysa. 


Powstała w 2014 roku kiedy Aniołowo zostało wytypowane przez Gminę Pasłęk i przyjęte przez Samorząd Województwa do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

Poprzez spotkania, szkolenia, dyskusje o przyszłości Aniołowa rosła świadomość mieszkańców o możliwościach rozwoju miejscowości dzięki wspólnej pracy i pozyskiwanym środkom finansowym z różnych źródeł. 


Tempa nabrało tworzenie przyjaznego klimatu w różnych odsłonach.

 

Opracowano strategię rozwoju miejscowości na lata 2014-2020. Dokument określa kierunki rozwoju wsi, która będzie się stawać coraz lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku. 


Grupa Odnowy Miejscowości postanowiła niwelować słabe strony. Dobrze się stało, bo Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidział środki finansowe na inwestycje. Inwestycje, które mają na celu aktywizację mieszkańców.


Aniołowska Grupa Odnowy za pośrednictwem Gminy złożyła wniosek „Centrum z aniołami – miejsce inicjatyw pozytywnych” na

doposażenie miejsca spotkań plenerowych w wiatę, która służy mieszkańcom i przyjezdnym. 


Miejscowa firma budowlana MAGBUD z ogromną starannością wykonała inwestycję. 


W 2016 roku Grupa zadbała o centrum wsi, które ma przyciągać wszystkich mieszkańców, zachęcać ich do odpoczynku przy zabytkowej studni w towarzystwie aniołów albo do spędzenia czasu zdrowo i wspólnie. 


„Teraz bardziej aktywni” – tak brzmi tytuł kolejnego projektu, na którego realizacje wspólnota Aniołowa pozyskała środki finansowe z Programu Odnowy Wsi Województwa.


Niemałą pomoc udzieliła Gmina, bo przydzieliła środki na wkład własny do projektu który był uzupełnieniem kwoty z funduszu sołeckiego. 

Gmina będzie realizatorem projektu i rozliczy go finansowo. 


Mieszkańcy wykonają szereg prac z wykorzystaniem własnego sprzętu rolniczego i siły rąk.

 

Kolejnym sukcesem aniołowskiej Grupy Odnowy Miejscowości jest pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę estetyki w Aniołowie w kwocie 18.500 złotych.

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na czynnej ochronie ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków, budowie małej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz przeciwdziałaniu lokalnym podtopieniom. 

W ramach inicjatywy umocniona zostanie skarpa potoku Aniołowo od strony drogi wiejskiej przy użyciu kamienia otoczaka przez co będzie komponować z charakterem wiekowej drogi brukowanej biegnącej wzdłuż strumienia.

 

Mieszkańcy zadeklarowali swój udział w inicjatywie w postaci użyczenia własnego sprzętu rolniczego. 

Dorośli i dzieci zbiorą śmieci i dokonają ich selekcji. 


Ręcznie wyrównają teren po pracach ciężkim sprzętem. Dokonają nasadzeń roślin w zakolach potoku celem stworzenia dogodnych warunków życia dla ryb, płazów, ssaków, ptaków i owadów oraz służyć samooczyszczaniu płynącej wody. 

Wyznaczą i przygotują teren pod montaż tablicy informacyjnej zawierającej hasła i rysunki związane z ekologią i oraz apel o jego nie zanieczyszczanie.

 

Równolegle przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Eko-Grupy w przyjaźni z klimatem”, który trwać będzie od 5 do 30 maja. Skierowany do mieszkańców Aniołowa i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku. 


Więcej informacji o konkursie na naszej stronie.

 

Opracowanie Halina Cieśla, Aniołowo 5 maja 2016 r.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl